با توجه به اینکه صنعت خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور بعد از صنعت نفت شناخته شده بدون شک این صنعت و قطعات و تجهیزات وابسته به آن، به عضوی جدانشدني از زندگي انسان امروزی تبدیل شده است. به گونه ای که صاحبان و دستاندرکاران آن شبانه روز در تلاشند تا در کنار رقابت و پیشي گرفتن از یکدیگر سطح کیفي و چهره زندگي انسان را بالا ببرند.

همچنین با توجه به نقش پررنگ آن صنعت در رشد و شکوفایي کشور عزیزمان ایران و رهایي از اقتصاد تک محصولي و اینکه این صنعت نیروی کار و سرمایه مادی عظیمي را در دل خود جای داده، برپایي نمایشگاههای قطعات خودرو و تجهیزات وابسته به آن، علاوه بر رشد و پویایي صنعت خودرو ساده ترین راه برای معرفي توانایيها و محصولات به بازار هدف ميباشد.

ميتوان اذعان داشت که نمایشگاه میدان تجلي خلاقیتها، ابزار کلیدی و اهرم نیرومندی در پیشرفت و توسعه یک کشور را مجسم ميکند در همین راستای نمایشگاه تخصصي قطعات خودرو شیراز بستری مناسب برای توسعه بهینه و اقتصادی پویا و فرصتي برای دسترسي به نوآوریها و ارائه قابلیتها ميباشد.

مفتخریم میزبان صنعتگران این مرز و بوم در نمایشگاه قطعات خودرو شیراز هستیم.

برای دریافت دعوتنامه لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

CAPTCHA